Doradztwo i Szkolenia

W ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego oferujemy doradztwo w obszarze finansów i działalności podmiotów NGO, w zakresie prowadzenia statutowej działalności nieodpłatnej i odpłatnej oraz działalności gospodarczej w podmiotach trzeciego sektora oraz w podmiotach sektora ekonomii społecznej

Doradztwo w zakresie finansów może obejmować następujące zagadnienia:
• Działalność odpłatna pożytku publicznego a działalność gospodarcza: kiedy działalność odpłatna staje się działalnością gospodarczą; jaka forma działalności – działalność odpłatna czy gospodarcza – jest bardziej odpowiednia dla danej organizacji, zgodnie z jej strategią działania; kalkulacja kosztów, przychodów, wyniku tych działalności; praktyczne aspekty prowadzenia działalności odpłatnej i działalności gospodarczej;
• Zapisy w statucie związane z kosztami, przychodami i majątkiem organizacji: organizacje muszą respektować zapisy swojego statutu: mogą ponosić koszty statutowe, których natura powinna być zgodna z opisanymi w statucie sposobami realizacji celów statutowych;
• Podział odpowiedzialności między księgowym i zarządzającym – uzgodnienie między kluczowymi osobami zajmującymi się finansami wzajemnych potrzeb (m.in. dla celów sprawozdawczych, realizacji statutu czy wymogów instytucji finansujących) i możliwości korzystania z generowanych danych finansowych;
• Pozyskiwanie środków publicznych przez podmioty ekonomii społecznej, w tym środki unijne, dotacje i subwencje.
• Monitoring budżetu: realizacja budżetu projektu, działalności gospodarczej czy też całej organizacji wymaga systematycznego monitorowania postępu kosztów. Właściwy monitoring umożliwia reakcję w odpowiednim czasie i zgłoszenie ewentualnych zmian budżetowych w projekcie, czy modyfikację działań gospodarczych. Do monitoringu warto wykorzystać narzędzia księgowe – plan kont, który powinien umożliwiać prostą i bieżącą kontrolę budżetu, sprawozdawczość projektową, a także dostarczać informacje zarządcze.
• Pożyczki dla organizacji: coraz więcej organizacji jest zmuszonych sięgać po pożyczkę: od kogo i na jakich zasadach organizacja może uzyskać taką pomoc?
• Obowiązki sprawozdawcze organizacji: specyficzne dla poszczególnych grup organizacji (stowarzyszeń, Fundacji, OPP –szczególnie po ostatnich zmianach prawnych);

Doradztwo w zakresie podmiotów ekonomii społecznej.
• Zakładanie podmiotów ekonomii społecznej.
• Przepisy ustawowe i ramy działania podmiotów ekonomii społecznej: CIS, KIS, ZAZ, WTZ, Spółdzielni pracy i socjalnych.
• Przepisy prawne dla podmiotów NGO: Fundacji, Stowarzyszeń, Spółki non-profit w zakresie działalności statutowej, odpłatnej lub nie oraz gospodarczej.

Doradztwo w zakresie budowania partnerstw lokalnych.
• Prawne podłoża funkcjonowania partnerstw.
• Mapowanie i analiza potrzeb środowiska lokalnego.
• Praktyczne etapy tworzenia efektywnych partnerstw.
• Analizy mocnych i słabych stron partnerstw.